Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op al diegene die de Website (zijnde: http://www.veilingendetails.be) van Detail’s Veilingen raadplegen. Iedereen die zich toegang verschaft (hierna genoemd "Cliënt") tot de Website van DETAIL’S VEILINGEN wordt geacht te hebben ingestemd met onderliggende voorwaarden. Deze Website wordt beheerd door DETAIL’S VEILINGEN vanuit België. DETAIL’S VEILINGEN garandeert niet dat de aangeboden informatie op of via haar Website geschikt of beschikbaar is voor het gebruik in andere landen dan België. Indien Cliënt de Website van DETAIL’S VEILINGEN gebruikt vanuit een ander land dan België, is Cliënt verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. Indien dat land Cliënt het gebruik van de Website van DETAIL’S VEILINGEN niet toelaat, dient Cliënt zich te onthouden van elke (verdere) toegang tot de Website van DETAIL’S VEILINGEN. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Disclaimer en de Veilingvoorwaarden, zoals raadpleegbaar op de Website van DETAIL’S VEILINGEN, zullen de Veilingvoorwaarden prevaleren.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft de verschafte informatie op de verschillende pagina's van de Website van DETAIL’S VEILINGEN een loutere informatieve waarde. De verschafte informatie, gegevens, publicaties op de Website van DETAIL’S VEILINGEN of via hyperlinks naar webpagina's van derden, worden verspreid zonder enige verbintenis voor wat betreft hun volledigheid, juistheid, geschiktheid of accuraatheid.

Gegevens en informatie

Alle gegevens, informatie die, op welke wijze dan ook, verspreid wordt via de Website van DETAIL’S VEILINGEN aan Cliënten zijn en blijven eigendom van DETAIL’S VEILINGEN en/of haar opdrachtgevers en/of derden en mogen op geen enkele wijze gepubliceerd, verspreid, gebruikt, verwerkt, gewijzigd, gereproduceerd worden, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DETAIL’S VEILINGEN. Alle op de Website van DETAIL’S VEILINGEN gebruikte merken, al dan niet geregistreerd, benamingen en logo's zijn de exclusieve eigendom van DETAIL’S VEILINGEN of van andere vennootschappen, opdrachtgevers en mogen op geen enkele wijze gebruikt of gereproduceerd worden.

Hyperlinks

Het gebruik van hyperlinks naar webpagina's van derden betekent niet dat DETAIL’S VEILINGEN de producten en/of vennootschappen aanbeveelt. Het staat de Cliënt vrij om de hyperlink al dan niet te gebruiken en de raadpleging van deze vennootschappen en/of producten gebeurd volledig op risico van Cliënt. DETAIL’S VEILINGEN aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, juistheid, gebruik of beschikbaarheid van dergelijke webpagina's en verschaft geen garanties wat betreft de veiligheid van deze webpagina's. DETAIL’S VEILINGEN zal niet optreden als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen Cliënten en deze derden. De hyperlinks worden enkel voor het gemak van de Cliënt verschaft en DETAIL’S VEILINGEN heeft noch de inlichtingen, noch de gebruikte software op deze webpagina's geverifieerd.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens welke via de Website van DETAIL’S VEILINGEN worden verzameld kunnen door DETAIL’S VEILINGEN en hun respectievelijke dochter-, zusterondernemingen worden verwerkt voor onder meer contactopname, te informeren, reclame en/of marketingdoeleinden en/of andere diensten en kan overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie worden opgeslagen of verwerkt. Cliënten stemmen ermee in dat de persoonlijke gegevens kunnen medegedeeld worden aan de verbonden vennootschappen. De verkregen gegevens worden niet overgemaakt aan derden. DETAIL’S VEILINGEN wenst op te merken dat Cliënten zich kunnen verzetten tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de Veilingvoorwaarden zoals bepaald op de plaatsen van de Website van DETAIL’S VEILINGEN waar desbetreffende gegevens worden ingezameld, met betrekking tot marketing. Cliënt is gerechtigd tot inzage in haar persoonlijke gegevens en Cliënt kan DETAIL’S VEILINGEN vragen om haar persoonlijke gegevens, indien noodzakelijk, te verbeteren. Men kan hiervoor contact opnemen met DETAIL’S VEILINGEN door een e-mail te verzenden naar info@pat-details.be of per gewone post naar DETAIL’S VEILINGEN BVBA, Luikersteenweg 221/2, 3500 Hasselt, België

Aansprakelijkheid

DETAIL’S VEILINGEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, occasionele, immateriële en/of enige andere schade die uit het gebruik van haar Website of enige andere gekoppelde website kan voortvloeien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) winstderving, (ii) verlies van programma's, data of andere gegevens op systemen voor informatieverwerking of dergelijke, (iii) defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en/of andere software in verband met toegang tot de Website van DETAIL’S VEILINGEN, (iv) de aangeboden informatie en gegevens, (v) de werking van of niet beschikbaar zijn van de Website van DETAIL’S VEILINGEN, (vi) misbruik van de Website van DETAIL’S VEILINGEN, (vii) het downloaden en/of beschikbaar stellen van software via de Website van DETAIL’S VEILINGEN, (viii) aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Website van DETAIL’S VEILINGEN, (ix) het onderscheppen, oneigenlijk gebruik van informatie en/of gegevens welke wordt verzonden aan of afkomstig is van DETAIL’S VEILINGEN. De beveiliging van berichten, e-mails welke verzonden worden aan of van DETAIL’S VEILINGEN worden niet gegarandeerd en Cliënt aanvaardt, wanneer hij e-mails verstuurd naar of ontvangt van DETAIL’S VEILINGEN, het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, wijzigen en/of misbruiken.

Recht

DETAIL’S VEILINGEN behoudt zich het recht voor om de op of via de Website van DETAIL’S VEILINGEN verstrekte informatie, inclusief onderhavige Disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgave of aankondiging.

Onderhavige Disclaimer is enkel van toepassing op de Website van DETAIL’S VEILINGEN en niet op webpagina's van derden waarop toegang verleend wordt via hyperlinks.

Alle informatie verstrekt via de Website van DETAIL’S VEILINGEN wordt beheerst door de regels van het Belgische recht. In geval van enig geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Hasselt bevoegd.

 

nieuwsbrief

Wil jij ook op de hoogte blijven van onze veilingen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.