Bijzondere voorwaarden

Artikel 1 - Betalingen

Van zodra een Cliënt wordt aangewezen als Koper zal laatstgenoemde het volledige bedrag van de Koopsom dienen te voldoen hetzij via een overschrijving op het rekeningnummer van Detail’s Veilingen, zoals medegedeeld op de Website en/of Folder en/of Bijzondere Voorwaarden, hetzij via een Bankcheque ten gunste van Detail’s Veilingen, hetzij via elk ander door Detail’s Veilingen goedgekeurde betalingswijze, zoals eventueel kenbaar gemaakt op de Website en/of Folder en/of Bijzondere Voorwaarden. Alle betalingen dienen te gebeuren in Euro. Indien betalingen gebeuren in een andere munteenheid dan Euro is de Koper gehouden om de omrekeningskost ten zijnen laste te nemen. De betaling van een Koopsom bij een Verkoop dient te gebeuren niet later dan twee werkdagen na definitieve toewijs. Het is Kopers van buiten de Belgische landsgrenzen niet toegestaan om een betaling te doen via cash of Bankcheque. Indien bij een Verkoop geen betaling ontvangen wordt binnen de vooropgestelde termijn of binnen de periode zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, zal de Koper gehouden zijn, bovenop de Koopsom, achterstalligheidsinteresten te betalen, welke begroot zijn op 9.5% per jaar. Indien de betaling niet ontvangen wordt door Detail’s Veilingen met betrekking tot een Verkoop binnen voornoemde periode of binnen de periode, zoals omschreven in de Bijzondere voorwaarden, zal de hierna vermelde regeling van rouwkoop van toepassing zijn. Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever zijn vrij om te kiezen welke voornoemde methode zij wensen te gebruiken. 

Bij weigering of insolvabiliteit van de Koper om tot betaling van de Koopsom over te gaan (hierna "Rouwkoper" genoemd) zal de Opdrachtgever en/of Detail’s Veilingen kiezen om hetzij de Kavel toe te wijzen aan de tweede hoogste Cliënt, bieder, hetzij de Kavel opnieuw in een Verkoop te plaatsen. De Rouwkoper zal instaan voor alle geleden schade, waaronder, maar niet beperkende tot, de kosten voor een nieuwe Verkoop en het verschil tussen het alsdan hoogst verkregen Bod en het door Rouwkoper uitgebrachte Bod.
Detail’s Veilingen houdt zich het recht voor om een Rouwkoper uit zijn bestanden te schrappen en/of te weren.

Een EU-Koper zal niet gehouden zijn enige BTW te voldoen op de aankoop van één of meerdere Kavels indien de EU-Koper bij afhaling van de Kavel een schriftelijke verklaring op "eer en geweten" overhandigt aan Detail’s Veilingen met betrekking tot de overdracht van de Kavel over de landsgrenzen waar de Verkoop heeft plaatsgevonden (ook genoemd "intracommunautair" verkeer). Niet belastingplichtige Kopers, zijnde particulieren en niet EU-Kopers, zijnde rechtspersonen van buiten de Europese Unie, zullen steeds gehouden zijn BTW te betalen op de aangekochte Kavel.. De niet EU-Kopers zullen, na voorlegging van een geldig uitvoerdocument(en), de door hen betaalde BTW teruggestort krijgen binnen de 15 dagen na ontvangst van voornoemd document. 

Na integrale betaling en ontvangst van de Koopsom wordt aan Koper, hetzij per Kavel, hetzij gezamenlijk voor alle Kavels, een factuur, of toewijsdocument, door Detail’s Veilingen overhandigt op de afgiftedag van de Kavel, zoals nader omschreven onder artikel 7 van deze Veilingvoorwaarden. In geval een toewijsdocument overhandigd wordt, zal de Opdrachtgever een definitieve factuur opmaken en per post nazenden aan Koper op het door Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever laatst gekende adres. 

De eigendomstitel zal pas overgaan op Koper van zodra de Koopsom integraal en zonder enig voorbehoud betaald en ontvangen wordt door Detail’s Veilingen.

Artikel 2 - Ophaling/Levering

Bij toewijzing van een kavel ontvangt de koper een toewijsdocument. Op dit document staat de omschrijving van het kavel welk kavel is toegewezen, met de betalingsvoorwaarden en vermelding van referte en rekeningnummer. Dit toewijsdocument kan steeds, ten alle tijden, eenzijdig door Detail’s Veilingen worden herroepen. 
Van zodra de Koper aan zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven onder artikel 6 van deze Algemene Veilingvoorwaarden (Artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden) , heeft voldaan, zal Koper de Kavel kunnen ophalen. 
Bij een Kavel veiling zal de Koper de Kavel binnen de vijf (5) werkdagen na definitieve toewijs dienen op te halen ten kantore van Detail’s Veilingen of eender welke andere plaats waar de Kavel zich op dat ogenblik bevindt. 
Voor wat betreft een Groeps veiling zullen de Kavels dienen opgehaald te worden binnen de termijn zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
Indien een Kavel niet wordt opgehaald door Koper binnen de vooropgestelde termijn is Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever gerechtigd om de Kavel te verplaatsen, te stockeren, af te leveren en/of op te halen op kosten en risico van de Koper. 

Indien één of meerdere Kavels de ophaling van andere Kavels bemoeilijken en/of onmogelijk maken, zal Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever de Koper van de eerstgenoemde Kavels oproepen per e-mail en/of aangetekende zending en/of gewoon schrijven, op het door Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever laatst gekende adres, om deze Kavels onmiddellijk, zoals nader bepaald in voornoemd schrijven, te komen ophalen. 

De Koper zal de Kavel op een deskundige en voldoende zorgzame wijze, zonder schade te berokkenen aan gebouwen en/of andere Kavels, dienen te verwijderen en op diens kosten en risico. De Koper is bij de verwijdering aansprakelijk voor elke schade van welke aard ook en is tevens aansprakelijk voor diens medewerkers, onderaannemers, agenten en/of helpers. 

Alle kosten gepaard gaande met een eventuele ontruiming, transport, demontage, afbraak en alle eventuele andere kosten van wederverkoop en/of weghaling van een Kavel zullen ten laste zijn van de Koper.

Er mogen geen slijp, las, demontagewerken of andere werkzaamheden uitgevoerd worden dan na het verkrijgen van een schriftelijk akkoord van Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever en mits Koper schriftelijk kan aantonen dat hij voldoende verzekerd is tegen elke mogelijke schade. Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever zijn gerechtigd om een waarborgsom te eisen van de Koper voorafgaandelijk aan de ophaling van de Kavel indien, naar het oordeel van Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever, dit noodzakelijk is om zekerheid te verkrijgen omtrent de betaling van enige potentieel schadegeval.

Indien één of meerdere Kavels niet kan (kunnen) opgehaald worden omwille van een door een derde partij uitgebrachte claim en/of de ophaling onaanvaardbare schade zou kunnen toebrengen aan gebouwen en/of gronden waaraan, waarop of waarin de Kavel zich bevindt, en/of de verwijdering enigszins als problematisch kan beschouwd worden, zijn Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever gerechtigd om de Verkoop van één of meerdere Kavels te ontbinden. Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever zullen de Koper hiervan via aangetekende zending en/of per gewoon schrijven op de hoogte brengen en Detail’s Veilingen en/of Opdrachtgever zijn niet verplicht om de door hen ontvangen gelden, met betrekking tot de Verkoop van deze Kavels, terug te storten.

Artikel 3 - Niet On-Line Registratie bij Openbare Verkoop

Men kan deelnemen aan een Openbare Verkoop zonder Registratie mits desbetreffende deelnemer zich op voldoende wijze kan identificeren op het ogenblik van de Openbare Verkoop. Dit betreft een verkoop waarvan het bieding proces NIET via het internet gebeurt, maar het Openbaar Karakter dient gekaderd te worden in een veiling met Live Publiek in een daarvoor bestemde verkoopszaal. Voor natuurlijke personen is een rechtsgeldig identiteitsdocument vereist en voor rechtspersonen dient men een rechtsgeldig BTW-nummer en/of registratienummer over te maken tezamen met een document waaruit blijkt dat de potentiële deelnemer de rechtspersoon rechtsgeldig kan verbinden (volmachten, statuten, enz.)

De aanwezige openbare ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om voornoemde identiteitsgegevens van een potentiële deelnemer te verifiëren, via externe databanken etc.. Het is Detail’s Veilingen en/of de Opdrachtgever toegestaan om de deelname aan een Openbare Verkoop van een potentiële deelnemer te weigeren zonder opgaaf van enige reden. 

Detail’s Veilingen heeft het recht om de verschafte Persoonlijke Gegevens van de potentiële deelnemer in haar bestanden op te nemen en desbetreffende te Registreren.

 

nieuwsbrief

Wil jij ook op de hoogte blijven van onze veilingen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.