Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 • "Bankcheque": dit is een gecertificeerde cheque welke door een Europese financiële instelling gegarandeerd wordt;
 • "Bod": is het bedrag dat door een Cliënt word geboden op één of meerdere Kavels, in het laatste geval duidelijk gespecificeerd zijnde, en "Bieding" zal een zelfde betekenis hebben. Elke Bieding, Bod wordt uitgebracht exclusief de toepasselijke BTW en exclusief het toepasselijke Opgeld;
 • "Bijzondere Voorwaarden": dit zijn voorwaarden welke in afwijking zijn van of in aanvulling zijn op deze Veilingvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld hetzij op de Website, hetzij in de Folder, en welke van toepassing zijn voor een specifieke Verkoop;
 • "BTW": betekend de belasting op toegevoegde waarde of eender welke andere belasting welke van toepassing is bij de Verkoop of levering van goederen of diensten;
 • "Cliënt": dit is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon welke de Registratie heeft aanvaard gebruik makende van de Website;
 • "EU-Koper" :is een rechtspersoon Koper welke beschikt over een geregistreerd BTW-nummer en/of ondernemingsnummer in zijn land van oorsprong en welk deel uitmaakt van de Europese Unie;
 • "Folder" :dit is een boek, flyer of eender welke andere drager, anders zijnde dan de Website, waarmede Detail's Veilingen de Verkoop van één of meerdere Kavels wenst kenbaar te maken, te promoten;
 • "Kavel":dit is een roerend goed, materiaal, uitrusting en/of zaak, één of meerdere onder één nummer gekend zijnde, welke hetzij via een Onderhandse Verkoop hetzij via een Openbare Verkoop wordt aangeboden door Detail's Veilingen. Leidingen, draden, kabels en/of andere verbindingen voor energie, besturing en/of productie, worden slechts verkocht tot aan de eerste connectie, fitting of aangebracht merkteken tenzij de Bijzondere Voorwaarden anders vermelden;
 • "Koper" :dit is een Cliënt waaraan één of meerdere Kavels zijn toegewezen;
 • "Koopsom":dit is een bedrag gelijk aan de som van het door een Koper geboden bedrag op één of meerdere Kavels en het toepasselijke Opgeld, deze som vermeerderd met de toepasselijke BTW, indien van toepassing;
 • "Legal Auctions Web":dit is Legal Auctions Web en/of één of meerdere van haar dochterondernemingen en/of zusterondernemingen;
 • "Kavel Veiling" :dit is een door Detail's Veilingen georganiseerde verkoop van een Kavel, welke zal geschieden zonder tussenkomst van een openbare ambtenaar;
 • "Groepsveiling":dit is een door Detail's Veilingen georganiseerde verkoop van een groep van Kavels, welke zal geschieden zonder toezicht van een openbare ambtenaar;
 • "Opdrachtgever":dit is hetzij een financiële instelling, hetzij een captive, hetzij een curator, hetzij een vereffenaar, hetzij een gerechtsdeurwaarder/ notaris, hetzij éénieder welke gebruik wenst te maken van de diensten van Detial's Veilingen om een Kavel aan te bieden;
 • "Opgeld":dit zijn de kosten, zijnde een welbepaald percentage op een Bod, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden en/of Website, en welke door een Koper dient betaalt te worden over het totaal van de Bieding bij een Verkoop al dan niet vermeerdert met de toepasselijke BTW;
 • "Overeenkomst":dit is een overeenkomst tussen Cliënt en Detail's Veilingen;
 • "Persoonlijke Gegevens":dit zijn gegevens van een Cliënt waardoor desbetreffende identificeerbaar is, waaronder, maar niet beperkend zijnde tot; naam, voornaam, woonplaats, ondernemingsnummer, e-mailadres, etc;
 • "Registratie":dit is het aanmelden via de Website gebruikmakende van het daarvoor voorziene formulier ("Registreren" zal dezelfde betekenis hebben);
 • "Veilingvoorwaarden":dit zijn onderliggende algemene voorwaarden en ;
 • "Verkoop":dit is zowel een Kavel Veiling als Groeps Veiling;
 • "Website":dit is de website http://www.veilingendetails.be en door eerstgenoemde in stand wordt gehouden;

In onderhavige Veilingvoorwaarden zullen de woorden gebruikt in het enkelvoud dezelfde mening hebben in het meervoud en omgekeerd, tenzij de context anders vereist.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

De relatie tussen Cliënt enerzijds en Detail's Veilingen anderzijds, bij het gebruik maken van de Website, zal beheerst worden door de van toepassing zijnde Veilingvoorwaarden.

De relatie tussen Cliënt en Detail's Veilingen kan enkel en alleen beheerst worden door de Veilingoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Ingeval van enige discrepantie tussen de Veilingvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen laatstgenoemde voorrang verkrijgen. Via Registratie heeft Cliënt deze Veilingvoorwaarden aanvaard telkenmale Client inlogt al dien niet met de intentie een Bieding te plaatsen.

Artikel 3 - Overeenkomst

Partijen komen tot een Overeenkomst door middel van Registratie welk Cliënt de mogelijkheid verschaft om te participeren aan een Verkoop. De Overeenkomst is een persoonlijk contract en is bijgevolg niet vatbaar voor enige vorm van cessie en/of overdracht, noch vatbaar voor beslag, het vestigen van een voorrecht, hypotheek of enige andere vorm van zekerheid.

Bij Registratie zal men Persoonlijke Gegevens dienen mede te delen aan Legal Auctions Web. Detail's Veilingen respecteren de privacy van haar Cliënten. Het verzamelen van gegevens via de Website en het gebruik van deze gegevens is in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Detail's Veilingen zullen de door Cliënt verstrekte Persoonlijke Gegevens gebruiken om bijvoorbeeld een bevestigingse-mail te versturen, of om de door Cliënt gevraagde gegevens, info te bezorgen. Tevens kan Detail's Veilingen de Persoonlijke Gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Detail's Veilingen zullen geenszins de Persoonlijk Gegevens verkopen aan derden. Cliënt heeft het recht om zijn Persoonlijke Gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

Bij Registratie zal men naast het mededelen van Persoonlijke Gegevens ook een gebruikersnaam en passwoord dienen te kiezen en aan te maken. Voornoemde gebruikersnaam en passwoord verschaft Cliënt toegang tot zowel zijn Persoonlijke Gegevens als de Website waardoor hij kan participeren aan een Verkoop.
Cliënt garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem bij Registratie medegedeelde Persoonlijke Gegevens. Mochten de Persoonlijke Gegevens van Cliënt wijzigen, dan zal Cliënt deze zelf aanpassen op de Website. Detail's Veilingen hebben het recht om die Persoonlijke Gegevens te gebruiken welke hem het laatste werden medegedeeld.

Detail's Veilingen behouden zich het recht voor om éénzijdig de Registratie te weigeren wanneer zij bijvoorbeeld van oordeel is dat de door Cliënt gekozen gebruikersnaam en/of passwoord als beledigend, discriminerend en/of racistisch kan beschouwd worden of om eender welke andere reden die Detail's Veilingen van toepassing achten. Tevens hebben Detail's Veilingen éénzijdig het recht om Cliënt toegang of verdere toegang te weigeren tot haar Website wanneer Cliënt zich niet naar behoren gedraagt of handelingen stelt of weigert te stellen waardoor Detail's Veilingen, Opdrachtgever en/of andere Cliënten hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks enige vorm van schade lijden.

Artikel 4 - Kavelveiling

Deelname aan een Kavelveiling kan enkel en alleen mits Registratie.
Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever zullen pogen om de Kavels, zoals omschreven in een Folder en/of op de Website, op een zo accuraat en duidelijk mogelijke wijze te beschrijven. Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortspruitende uit een niet-accurate of onvolledige beschrijving van de Kavel of eender welke andere schade.
De Kavel zal verkocht worden in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de aanbieding met alle eventuele zichtbare en verborgen gebreken. Elke Koper wordt geacht de Kavel grondig te hebben geïnspecteerd. Alle Kavels worden verkocht zonder enige waarborg, garantie tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden en/of Folder en/of Website.

Een Cliënt die het hoogste Bod uitbrengt is de Koper. De Koper zal hiervan per e-mail worden op de hoogte gebracht. Elk Bod uitgebracht door een Cliënt is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud, zelfs indien diens Bod wordt overtroffen. Alle uitgebrachte Biedingen door Cliënten blijven geldig tot Detail's Veilingen de betaling ontvangen heeft van de hoogstbiedende Koper. Het is Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever toegestaan om het hoogst uitgebrachte Bod te weigeren, zonder opgaaf van enige reden, waardoor het op één na laatste Bod als hoogste Bod kan beschouwd worden. Indien om welke reden dan ook er een betwisting zou bestaan omtrent het hoogste Bod, zal de Opdrachtgever en/of Detail's Veilingen hierin een beslissing nemen zonder dat daartegen enig verhaal mogelijk is. Indien Cliënt een verkeerdelijk Bod heeft uitgebracht, zijnde bijvoorbeeld een Bieding op een verkeerdelijk Kavel, kan Detail's Veilingen, op basis van haar mening en overtuiging, een opheffing van diens Bieding toestaan en deze van de Website halen, indien nodig.

Het is Detail's Veilingen en/of de Opdrachtgever toegestaan om op eender welk tijdstip, ook gedurende een Verkoop, om een minimum Bod in te stellen, de Kavelveiling te annuleren, op te schorten, te verlengen of te verdagen hetzij integraal, hetzij gedeeltelijk, Kavels te combineren of op te splitsen, zonder opgaaf van enige reden, of eender welke handeling te stellen welke, in het oordeel van Detail's Veilingen, noodzakelijk is, zonder dat dit aan Cliënt enig recht verschaft om enige vorm van schadevergoeding, van welke aard ook, te eisen. Indien geen minimum Bod is medegedeeld, zal de Verkoop van de Kavel plaatsvinden door telkenmale een hogere Bieding uit te brengen, zijnde het systeem van een Verkoop "per opbod". Indien een minimum Bod is medegedeeld, zal de Verkoop per opbod starten vanaf dit minimum Bod.

Elke Koper wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en daarvoor hoofdelijk aansprakelijk te zijn.

Op een door Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever vooraf bepaalde datum, of bij gebreke hieraan via een éénzijdig handelen van voornoemden, zal een definitieve toewijs plaatsvinden aan de hoogst Biedende Cliënt. Vanaf de definitieve toewijs van één of meerdere Kavels zijn deze voor rekening en risico van de Koper. Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vandalisme, brand, storm, waterschade of enige andere mogelijke vorm van schade na definitieve toewijs.

Bezichtigingen van een Kavel dienen plaats te vinden tijdens de normale kantooruren en/of op speciale kijkdagen ten kantore van Detail's Veilingen en/of eender welke andere plaats zoals opgegeven op de Website en/of Folder en/of Bijzondere Voorwaarden. Bij het betreden van gebouwen en/of terreinen waar een Kavel zich bevindt, zal Cliënt zich dienen te houden aan de instructies van Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever. De betreding van terreinen en/of gebouwen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fysische, psychische of eender welke andere schade.

Artikel 5 - Groepsveiling

De bepalingen zoals omschreven onder artikel 4 van de Veilingvoorwaarden zijn integraal van toepassing bij een Groepsveiling. In geval van enige discrepantie tussen de bepalingen van artikel 4 en 5 van de Veilingvoorwaarden zullen de bepalingen van artikel 5 van de Veilingvoorwaarden van toepassing zijn bij een Groepsveiling. 

Elke Groepsveiling zal onder de verantwoordelijkheid van Detail's Veilingen georganiseerd, voorbereid en uitgevoerd worden. Detail's Veilingen, behoudt zich het recht voor om een Groepsveiling te annuleren, op te schorten, te verlengen of te verdagen hetzij integraal, hetzij gedeeltelijk, Kavels te combineren of op te splitsen, zonder opgaaf van enige reden, of eender welke handeling te stellen welke, in het oordeel van Detail's Veilingen, noodzakelijk is, zonder dat dit aan Cliënt enig recht verschaft om enige vorm van schadevergoeding, van welke aard ook, te eisen. 

Opdat een Kavel in een Groepsveiling kan gekocht worden dient het Kavel hetzij genummerd, hetzij gemarkeerd te zijn. Bij het ontbreken van enige nummering en/of markering zal de Kavel geen deel uitmaken van een Groepsveiling. 

Artikel 6 - Betaling


Cfr. Artikel 1 - Betaling van de bijzondere voorwaarden

Artikel 7 - Ophaling/Levering

Cfr. Artikel 2 - Ophaling/Levering van de Bijzondere Voorwaarden

Artikel 8 - Sovabiliteit

Het is Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever toegestaan om de Cliënten te contacteren en hen te verzoeken om hun solvabiliteit aan te tonen of hen ingeval van een Verkoop te vragen om een bedrag, als waarborgsom, over te maken. Indien Cliënt zulk verzoek tot solvabiliteit en/of het storten van een waarborgsom weigert, is het Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever toegestaan om hen uit te sluiten van een Verkoop.
Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever zullen geen interesten op waarborgen en/of garanties, welke werden overgemaakt aan Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever, uitbetalen.

Artikel 9 -Niet Online Registratie bij Openbare Verkoop

Cfr. Artikel 3 - Niet Online Registratie bij Openbare Verkoop, van de Bijzondere Voorwaarden

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Detail's Veilingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, welke voortspruit uit het gebruik van haar Website, behoudens in die gevallen dat er opzettelijke schade wordt toegebracht door Detail's Veilingen.

Door Registratie aanvaardt en verklaart elke Cliënt zich akkoord met de technische onvolkomenheden, waaronder, maar niet beperkende tot, de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot toegang tot de Website, het niet kunnen uitbrengen van een Bieding of geen mededeling via de Website van de laatste Bieding ten gevolge van een software of ander probleem, en de speciale omstandigheden welke gepaard gaan met een Verkoop via de Website. 

Detail's Veilingen zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, schade, hetzij direct of indirect, onrechtmatige toegang, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, tot gegevens of het verspreiden van virussen of andere onrechtmatige programma's of enig ander gevolg welk kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Website. 

Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect voortkomende uit onduidelijke, onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot een Kavel op de Website en/of Folder. Alle verschafte informatie via de Website en/of Folder wordt medegedeeld zonder enige garantie, waarborg of verantwoordelijkheid. Foutieve mededelingen geven geen aanleiding tot vernietiging of ontbinding van een Bod/Verkoop.

De eventuele inschakeling van derden en/of verwijzing naar derden hetzij via weblinks of andere kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Detail's Veilingen en/of Opdrachtgever. 

De aansprakelijkheid van Detail's Veilingen zullen steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de verzekering van Detail's Veilingen recht geeft verhoogd met het bedrag voor eigen risico of is beperkt tot het factuurbedrag van de herstelling, schade, het laagste bedrag van toepassing zijnde. Detail's Veilingen zullen zich niet op deze beperking kunnen beroepen bij nalatigheid en/of opzettelijkheid.

Artikel 11 -Confidentialiteit

Alle informatie die wordt medegedeeld door één der partijen en die beschouwd en aangeduid wordt als vertrouwelijk, mag enkel en alleen gebruikt worden voor die reden waarvoor deze informatie verschaft werd. Deze informatie mag enkel aan medewerkers of adviseurs medegedeeld worden onder dezelfde vertrouwelijkheidrestrictie. 

De verplichting geldende voor vertrouwelijke informatie is niet van toepassing op die informatie die reeds publiekelijk bekend is of zal worden, welke reeds op een wettelijke wijze in het bezit is van een partij vooraleer deze van een andere partij wordt ontvangen, welke zelf wordt samengesteld, welke is ontwikkeld door de ontvanger van de informatie of welke openbaar gemaakt dient te worden ten gevolge van een gerechtelijke beslissing en/of wetgeving.

Artikel 12 - Algemene Bepalingen

Voor al datgene wat betrekking heeft op een Kavel Verkoop en/of Groeps Verkoop zullen Cliënten en/of Kopers geacht worden domicilie gekozen te hebben ten kantore van Detail's Veilingen, zoals vermeld op de Website.

In geval van enige discrepantie, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden en de anderstalige Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zullen de Nederlandstalige Veilingvoorwaarden prevaleren. 

Elke wijziging in en aan de Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden mogen door Detail's Veilingen per e-mail en/of gewone zending verstuurd worden aan Cliënt welke geacht wordt deze aanvaard te hebben, behoudens uitdrukkelijk verzet van Cliënt, binnen één (1) werkdag na verzending per e-mail en binnen de drie (3) werkdagen na verzending per gewoon schrijven. Indien Cliënt zich verzet tegen een wijziging van de Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zal deze verdere toegang tot de Website als Cliënt ontzegd worden.

Cliënt mag noch de Overeenkomst, noch enige rechten en/of verplichtingen hieruit verkregen, overdragen aan derden.

Alle voorgaande afspraken, schriftelijk of mondeling, worden opgeheven en vervangen door onderhavige Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden.

Indien één der bepalingen van onderhavige Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden ongeldig mocht blijken, zal dit geen effect hebben op de Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden in zijn geheel. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling welke zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Artikel 13 - Toepasselijk Recht

Voor alle betwistingen inzake de interpretatie en/of uitvoering van deze Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Hasselt bevoegd zijn om kennis te nemen van het gerezen geschil. Onderhavig Veilingvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

nieuwsbrief

Wil jij ook op de hoogte blijven van onze veilingen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.