Veilvoorwaarden

VEILVOORWAARDEN

Artikel 1: De goederen worden verkocht bij opbod, in de staat waarin zij zich bevinden. Aangezien de goederen voor de veiling te bezichtigen waren, worden de beschrijving, de benaming, de opgave van het aantal, gewicht of maat vrijblijvend verstrekt, zonder enige verantwoordelijkheid voor de veilinghoudende vennootschap, noch voor zichtbare of onzichtbare gebreken. Eventuele keuringen vallen ten laste van de koper.

Artikel 2: De veiling geschiedt in principe volgens de orde die in de catalogus is vermeld en onder de voorwaarden, bepaald door de gerechtsdeurwaarders en de veilinghouder. Deze behouden zich het recht voor de volgorde der loten op de veiling te wijzigen, de loten te splitsen of samen te voegen of uit de verkoop terug te trekken naar goeddunken en zonder enige verantwoording dienaangaande te moeten verschaffen.

Artikel 3: De hoogste bieder is de koper. Bij enig geschil tussen bieders beslist de gerechtsdeurwaarder die de veiling houdt.

Artikel 4: De betaling geschiedt contant in handen van de veilinghouder, vermeerderd met de toepasselijke BTW of registratierechten op de koopsom en de kosten. Aanduidingen dienaangaande worden in de catalogussen vrijblijvend verstrekt. Dit globaal percentage geldt als forfait voor de koper.

De koopsom moet uiterlijk de eerste werkdag na de veiling voor 12 uur worden betaald. De kopers mogen niet over de goederen beschikken alvorens deze volledig worden betaald, terwijl zij erop attent gemaakt worden dat éénieder, zonder uitzondering, bij de toewijzing 50% van de geboden som als waarborg heeft te storten op eerste verzoek van de veilinghouder.

Iedere koper moet het volledig bedrag van de koopsom voor alle door hem gekochte goederen en andere verschuldigde kosten betaald hebben vooraleer de goederen mogen weggehaald worden.

Artikel 5: Vanaf de definitieve toewijzing liggen de goederen voor risico en rekening van de koper. Het door de veilinghouder ter beschikking gesteld personeel bij de afhaling impliceert geen enkele aansprakelijkheid wat diefstal of sinisters betreft. De koper is verplicht de goederen af te halen binnen de gestelde termijn bepaald door het veilinghuis. Langerliggende zal het voor rekening van de koper worden verkocht uit de hand of in het openbaar en de schade die hieruit voorkomt zal op hem verhaald worden, terwijl hij geen recht kan doen gelden op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 6: Iedere koper wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

Artikel 7: Bij elk geschil of discussie over een bod heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing.

Artikel 8: Ingeval van vergissing van de veilingmeester heeft deze het recht zich te herstellen zonder dat hierop beroep kan gedaan worden.

Artikel 9: De kopers hebben de verplichting het gekocht goed vakkundig en voorzichtig te demonteren of te slopen en uit gebouwen te verwijderen onder aansprakelijkheid hunnerzijds voor schade daarbij toegebracht aan eigendommen van de verkopers of derden. Het is in geen geval geoorloofd aan gebouwen of onderdelen te breken. Gas-, water-, stroom- en electrische leidingen, welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties, tenzij anders vermeld, worden slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting, ofwel het aangebrachte merkteken. Kopers kunnen op ondergrondse of ingemetselde leidingen, tenzij in de catalogus vermeld, geen rechten doen gelden.

Artikel 10: Ingeval van betwisting ten gronde zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Artikel 11: Ongeacht de nationaliteit van de koper is alleen het Belgisch recht van toepassing.

BETAALVOORWAARDEN

De dag van de Openbare Verkoop, het te betalen bedrag overschrijven op rekening van :

BVBA Detail’s
Luikersteenweg 221/2
3500 Hasselt


KBC-bank  :  IBAN :  BE52 7350 2055 6409
                      BIC :  KREDBEBB
Met vermelding van uw kopernummer en datum van verkoop
Kopie van uw overschrijving en/of bewijs van de bank
                    Faxen naar het nummer  0032-13-55.11.15
                    Mailen naar  info@pat-details.be
                    Bewijs bezorgen bij de afhaling
                    Cash betalen  ( tot € 3.000,00)

nieuwsbrief

Wil jij ook op de hoogte blijven van onze veilingen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.